بداهه نوازی سنتور : پویان خردمند
Theater Am Spittelberg - Vienna 2015​

ندبه 

نمایشنامه : بهرام بیضایی

کارگردان و دراماتورژ: جواد نمکی

آهنگساز: پویان خردمند

وین ۲۰۱۶

فیلم : یک . د.و .سه ...پنج

کارگردان : محمد معیری

آهنگسار: کارن همایونفر

رباب : پویان خردمند

©2010-present -Pouyan Kheradmand's offcial Website

  • Facebook
  • Instagram